Regulamin 

1.Pojęcia ogólne

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://ivanlife.pl/sklep

Serwis – serwis internetowych „iVanLife”, działających pod adresem https://ivanlife.pl

Usługodawca – firma „Mateusz Młynarski” z adresem siedziby: ul. Bohaterów Westerplatte 30/3, 49­-304, NIP: 7471823466, 

Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych

Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

3. Warunki używania Serwisu

Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

 • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 • połączenie z internetem,
 • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
 • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 • włączoną obsługę plików Cookie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

 • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
 • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
 • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
 • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
 • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
 • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

4. Warunki świadczenia usługi Newsletter

Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.

Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

 • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

Warunki świadczenia usługi Newsletter:

 • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
 • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,

Zakres usługi Newsletter:

 • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
 • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),

Wypisanie się z usługi Newsletter:

 • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
 • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
 • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

5. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

 • Formularz kontaktowy
 • Komentowania wpisów i artykułów

Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

 • Adresu e-mail
 • Telefonu kontaktowego

W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.

Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

 • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
 • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
 • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
 • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
 • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

6. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail oraz imię

7. Prawa autorskie

Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

8. Zmiany Regulaminu

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.

Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

9. Zwroty i refundacje

Polityka zwrotów i refundacji:

Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin rezygnacji z zamówienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.

O swojej decyzji możesz nas poinformować drogą mailową pisząc na adres kontakt@ivanlife.pl

Zwrotu kosztów dokonamy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Ciebie do złożenia zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

Warunki zwrotów:

Aby towar kwalifikował się do zwrotu, upewnij się, że:

 • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 14 dni
 • Towar umieszczony jest w oryginalnym opakowaniu

Zwrotowi nie podlegają następujące towary:

 • Towary wykonane na zamówienie lub ściśle spersonalizowane.
 • Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą być zwrócone, np. towary, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub których data ważności minęła.
 • Towary, które ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub higieniczne nie nadają się do zwrotu i po dostarczeniu zostały rozpakowane.
 • Towary, które po ich dostarczeniu, zgodnie ze swoim charakterem, zostaną nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami.
 • Produkty elektroniczne. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu. 

Zwrot towarów

Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas. Adres oraz szczegóły zwrotu prześlemy drogą elektroniczną po rozpatrzeniu reklamacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu zwrotnego. Z tego względu zalecamy korzystanie z ubezpieczeń i usługi śledzenia przesyłek pocztowych. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy jeśli nie otrzymamy towaru lub potwierdzenia przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.

Kontakt do nas kontakt@ivanlife.pl

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Refundacji, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres: kontakt@ivanlife.pl

10. Przetwarzanie Płatności i realizacja zamówienia.

Przetwarzanie płatności w naszym sklepie (https://ivanlife.pl/sklep) odbywa się za pomocą serwisuhttps://www.przelewy24.pl

Regulamin serwisu znajduje się pod tym adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

Realizacja zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 Dni roboczych.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

-Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

11. ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

Usługodawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w sklepie: cena za towar oraz jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w sklepie.

Następnie Usługobiorca wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Usługobiorca.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorca a Usługodawcą.

Usługobiorca dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Usługodawcę. Usługobiorca ma prawo wycofać swoją akceptację.

Postanowienia końcowe

Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

 • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
 • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@ivanlife.pl
 • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 791481297

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

Zobacz Nas

iVanLife © 2022 All Rights Reserved